چگونه خبرگان صنعت و اساتید دانشگاه در طراحی بازدیدها مشارکت کنند؟

منافع مادی و معنوی مشارکت کنندگان چیست؟

خبرگان صنعت و اساتید می توانند با ارائه دغدغه ها و موضوعات آموزشی خود، در فرایند طراحی بازدیدها مشارکت داشته باشند و متناسب با سطح مشارکت از منافع مادی و معنوی طرح برخوردار شوند.

سطح مشارکت
آورده خبرگان و اساتید
منافع معنوی
منافع مادی
یک ·  ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند ·  تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده. ·  حضور رایگان در بازدید·  دریافت کد معرفی ۵ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد یا ۲ نفر رایگان

·  حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد

دو ·  ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند·  همراهی در بازدید بعنوان راهنمای تخصصی و ارائه توضیحات در پروژه، کارخانه، مزرعه و خطوط تولید ·  تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.·  معرفی بعنوان راهنمای تخصصی موضوع و مشاور کسب و کار در سامانه های شرکت ·  حضور رایگان در بازدید·  دریافت کد معرفی ۱۰ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد یا ۴ نفر رایگان

·  حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد

 

سه ·  ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند·  همراهی در بازدید بعنوان راهنمای تخصصی و ارائه توضیحات در پروژه، کارخانه، مزرعه و خطوط تولید

·  مشارکت در برنامه ریزی، تعیین هزینه، اطلاع رسانی به مخاطبان و مدیریت پنل ثبت نام

·  تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.·  معرفی بعنوان راهنمای تخصصی موضوع و مشاور کسب و کار در سامانه های شرکت

·  تقدیرنامه و لوح رسمی

·  حضور رایگان در بازدید·  دریافت کد معرفی ۲۰ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد

·  حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد

·  مشارکت ۳۰ درصدی در سود خالص (بدون هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و ..)

چهار ·  ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند·  همراهی در بازدید بعنوان راهنمای تخصصی و ارائه توضیحات در پروژه، کارخانه، مزرعه و خطوط تولید

·  مشارکت در برنامه ریزی، تعیین هزینه، اطلاع رسانی به مخاطبان و مدیریت پنل ثبت نام

·  معرفی و هماهنگی کامل با محل بازدید (پروژه، کارخانه، مزرعه و …)

·  تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.·  معرفی بعنوان راهنمای تخصصی موضوع و مشاور کسب و کار در سامانه های شرکت

·  تقدیرنامه و لوح رسمی

·  معرفی به پروژه های مشابه بعنوان خبره صنعت و استفاده از خدمات مشاوره ای

·  حضور رایگان در بازدید·  دریافت کد معرفی ۲۰ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد

·  حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد

·  مشارکت ۷۰ درصدی در سود خالص (بدون هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و ..)

مشارکت سطح یک

آورده خبرگان و اساتید

• ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند

منافع معنوی

• تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.

منافع مادی

• حضور رایگان در بازدید
• دریافت کد معرفی ۵ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد یا ۲ نفر رایگان
• حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد

مشارکت سطح دو

آورده خبرگان و اساتید

• ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند
• همراهی در بازدید بعنوان راهنمای تخصصی و ارائه توضیحات در پروژه، کارخانه، مزرعه و خطوط تولید

منافع معنوی

• تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.
• معرفی بعنوان راهنمای تخصصی موضوع و مشاور کسب و کار در سامانه های شرکت

منافع مادی

• حضور رایگان در بازدید
• دریافت کد معرفی ۱۰ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد یا ۴ نفر رایگان
• حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد

مشارکت سطح سه

آورده خبرگان و اساتید

• ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند
• همراهی در بازدید بعنوان راهنمای تخصصی و ارائه توضیحات در پروژه، کارخانه، مزرعه و خطوط تولید
منافع معنوی
• تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.
• معرفی بعنوان راهنمای تخصصی موضوع و مشاور کسب و کار در سامانه های شرکت
• تقدیرنامه و لوح رسمی

منافع مادی

• حضور رایگان در بازدید
• دریافت کد معرفی ۲۰ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد
• حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد
• مشارکت ۳۰ درصدی در سود خالص (بدون هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و ..)

مشارکت سطح چهار

آورده خبرگان و اساتید

• ارائه موضوع و چالش هایی که قابلیت بازدید دارند
• همراهی در بازدید بعنوان راهنمای تخصصی و ارائه توضیحات در پروژه، کارخانه، مزرعه و خطوط تولید
• مشارکت در برنامه ریزی، تعیین هزینه، اطلاع رسانی به مخاطبان و مدیریت پنل ثبت نام
• معرفی و هماهنگی کامل با محل بازدید (پروژه، کارخانه، مزرعه و …)

منافع معنوی

• تولید فیلم، عکس، گزارش و محتوای آموزشی که قابلیت ارائه در دوره های آموزشی آتی را دارد با حفظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاد دهنده.
• معرفی بعنوان راهنمای تخصصی موضوع و مشاور کسب و کار در سامانه های شرکت
• تقدیرنامه و لوح رسمی
• معرفی به پروژه های مشابه بعنوان خبره صنعت و استفاده از خدمات مشاوره ای

منافع مادی

• حضور رایگان در بازدید
• دریافت کد معرفی ۲۰ نفر از کارکنان، دانشجویان و همکاران با تخفیف ۳۰ درصد
• حضور در ۳ بازدید مرتبط با حوزه تخصصی با تخفیف ۵۰ درصد
• مشارکت ۷۰ درصدی در سود خالص (بدون هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و ..)

صاحبان صنایع و دست اندرکاران پروژه ها

چرا با بازدیدها همکاری کنیم؟

• معرفی تفاوت ها و ویژگی های منحصربفرد محصولات تان به فعالین و موثرهای بازار
• ارتقاء برند و تبلیغ موثر و ارزان
• جذب نخبگان بازار کار در سازمان تان
• استفاده از ایده ها و پیشنهادات بازدیدکنندگان
• ارزیابی سازمان تان از نگاه مشتریان و جامعه
• مشارکت در مهارت آموزی و پرورش منابع انسانی
• ایده هایتان را کم هزینه و معتبر پژوهش کنید
• مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی
• بازدید از روند تولید یک محصول جانبی است (By Product) که میتواند ارزش آفرین باشد
• معرفی همکاران و کارکنان با امتیازات ویژه در بازدیدهای تخصصی مشابه از سایر کارخانجات و پروژه ها

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

منافع ما در مشارکت با بازدیدا چیه؟

• شناسایی نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی پروژه ها و صنایع
• مساله محور کردن پژوهش ها و تحقیقات
• ظرفیت های دانشگاه و موسسات آموزشی در تولید
• استفاده آموزشی از ظرفیت های موجود کشور (پروژه ها، کارخانجات، خطوط تولید و …) با حداقل هزینه
• آشنایی دانش پذیران و دانشجوها رو با واقعیت های تولید و صنعت
• ترکیب آموزش های تئوری با آموزش های عینی
• ترغیب دانشجوها به تحصیل هدفمند و یادگیری
• ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی
• مشارکت در منافع مادی بازدیدها (به جدول نحوه مشارکت مراجعه فرمایید)
• استفاده از بسترها و ظرفیت های موجود در بازدیدا (سامانه ثبت نام، سامانه ایاب و ذهاب، سامانه هماهنگی با محل های بازدید، اطلاع رسانی گسترده)
• کاهش هزینه برگزاری بازدیدها برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان
• استفاده از ظرفیت های تفاهم نامه ها و قراردادهای بازدیدا در جهت انتخاب محل های بازدید با کیفیت بالا

اتحادیه ها، انجمن ها، اصناف

چرا با بازدیدا همکاری کنیم؟

• استفاده از بسترها و ظرفیت های موجود در بازدیدا (سامانه ثبت نام، سامانه ایاب و ذهاب، سامانه هماهنگی با محل های بازدید، اطلاع رسانی گسترده)
• کاهش هزینه برگزاری بازدیدها برای اعضای انجمن یا اتحادیه
• مشارکت در منافع مادی و معنوی بازدیدها به نفع انجمن یا اتحادیه
• طراحی و برگزاری بازدیدهای مدون و برنامه ریزی شده با کیفیت بالا
• مستندسازی و تهیه گزارش و محتواهای کاربردی برای اعضای اتحادیه
• آشنایی اعضای اتحادیه با پروژه ها و زنجیره های تولید پیشرو
• هم افزایی اعضای اتحادیه در شناسایی چالش ها
• استفاده از ظرفیت های علمی در حل مسائل و چالش های بخش

xnxx xnxxx xnxx xnxx
Brooke Tilli https://pornlux.com/pornstar/brooke-tilli right here at Pornlux.com.
فهرست